گچکاری تزئینی

گچ یکی از مصالح ساختمانی چند منظوره است که می تواند شکوه چشمگیر و زیبایی ظریفی به داخل اتاق می بخشد. نسخه چاپی اکتبر ما انواع اصلی گچکاری تزئینی را از سنگ گچ تا گچ ونیزی را مد نظر قرار می دهد. در اینجا، برای تکمیل این سرمقاله، به برخی از جزئیات داخلی که اغلب به وسیله گچکاری ایجاد می شود می پردازیم. قرنیز اصطلاح "قرنیز" از کلمه ایتالیایی "لبه" مشتق شده است و به طور کلی برای توصیف هر قالب تزئینی...