حفره ها در گچکاری

در گچکاری و ساختمان سازی یک حفره یک سوراخ کوچک در سطح یک ساختار گچی یا بتنی است که ناشی از انبساط و گسیختن جابجایی های هوا در بتن است. ناهمواری ها ناخوشایند هستند، زیرا ممکن است یکپارچگی ساختاری بتن ها ایجاد شود. حفره ها ناشی از بیرون زدن یک پدیده رخ می دهد در هنگام استفاده از پوشش محافظ (یا پوشش) به بتن (عمدتا به صورت عمودی ریخته در محل) که در هوا نفوذ در داخل حفره حفره و در...